Klik hier voor nieuwe projecten

Nieuws en Agenda

11 en 12 november 2014: introductiecursus offshore windenergie

De NHL Hogeschool (NHL)organiseert in samenwerking met Maritime Campus Netherlands / KenniscentrumWindopZee eentweedaagse (inhoudelijke)introductiecursusWindenergie.
DecursuswordtverzorgddoorGerard Schepers, lectorWindenergie van de NHL Hogeschool.
Locatie is MCN, Bevesierweg 3 te Den Helder.

 

Intwee dagenwordtu ingeleid in dewereld van offshore windenergie.Oppraktischewijze maakt ukennismetdiverseaspecten van windenergie.Hierbij vindteengoede aansluiting plaatsmetde huidige ontwikkelingen binnen ditwerkgebied.Ugaat onderandere kennismakenmetonderwerpen als:

- marktontwikkelingen

- fundamentals van windenergie

- offshore parken

- belangtrijkste kenmerken windturbines

- kostenaspecten

 

Graag verwelkomenwij u bijdeze introductiecursus.Decursusisbedoeld voor geïnteresseerdenmettechnische achtergrond(niveauMBO+/ HBO).

Voor aanmelden: José van der Hert, assistant@maritimecampus.nl; telefoon 06 10 331 222 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

Meer Nieuws & Agenda